Trygg idrottsmiljö 

I Motala Segelsällskap vägleds verksamheten av värdeorden glädje, engagemang och gemenskap. Dessa värden uppnår vi genom att ge medlemmar valmöjligheter och variation i träning och samvaro, kompetens inom idrotten segling, samt meningsfulla relationer med andra i klubben.

Klubben ska säkerställa säkerheten och tryggheten för de barn man har hand om. Detta mål är överordnat alla andra mål.

Alla barn har rätt att delta i träningen, oavsett utvecklingspotential och idrottslig prestation. Det finns ingen möjlighet att identifiera talang på ett tidigt stadium. Bredden föder framgång.

Träningen syftar inte bara till att förbättra deltagarnas fysiska och idrottsliga prestationer, utan även psykiska faktorer, som förbättrad självkänsla, och sociala faktorer, som förmågan att samverka med och uppmuntra andra.

Lära för livet

Ändamålet med träningen är att grundlägga ett livslångt intresse för segling. Även barn och ungdomar som inte är intresserade av tävling ska kunna tillgodogöra sig träningen. De som vill utvecklas med hjälp av tävlingsmoment ska beredas tillfälle att göra detta.

Vi vill även att fler vuxna ska delta i segling, oavsett ålder och ambitionsnivå. Vi ska skapa möjligheter till positiva seglingsupplevelser i alla stadier av livet. 

 Motala Segelsällskap följer de regler och riktlinjer som fastställts av Svenska Seglarförbundet och Riksidrottsförbundet. Här ingår principerna demokrati och delaktighet; allas rätt att vara med; rent spel; samt efterlevnad av FN:s barnkonvention.

 Föreningen arbetar aktivt för att vara en inkluderande förening för människor oavsett: 

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnicitet
 • Religion/trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning 
 • Ålder

Styrelsen ansvarar för att värdegrunden efterlevs och förankras i hela föreningen.

JÄMSTÄLLDHET

Motala Segelsällskap arbetar aktivt för att inget kön ska ha mindre än 40 procent bland styrelse, valberedning och ledare och försöker genomdriva detta där så är möjligt.

Segelsporten engagerar traditionellt fler män än kvinnor. Klubben vill bidra till en jämnare könsfördelning inom sporten. Alla sociala sammanhang tenderar att fungera bättre med en jämn könsfördelning. Dessutom är det av säkerhetsskäl bättre om alla som är på sjön, oavsett kön, är lika kunniga. En jämställd organisation är också mer relevant och attraktiv för den allmänhet som vi vill engagera. 

Åtgärder för att verka för en trygg idrottsförening: 

 • Vi verkar för att stärka ungdomarnas självkänsla, så att de blir mindre mottagliga för eventuella försök att nedvärdera deras sociala ställning. Detta är ett mål med träningen. 
 • När vi representerar föreningen eller har föreningskläder på oss skall vi alltid tänka på föreningen och tänka efter före om hur vi bemöter andra, vad som inte är lämpligt att göra när vi representerar föreningen samt vad vi skriver och kommenterar på internet.
 • Omklädningsrummet – vi uppmuntrar vuxna av samma kön som de berörda ungdomarna att uppehålla sig i omklädningsrummen, exempelvis med plockstädning som förevändning. I omklädningsrum är det inte tillåtet att fota eller filma överhuvudtaget. 
 • Sociala medier – endast personer med behörighet publicerar klubbens åsikter i sociala medier. Om olämpligt innehåll förekommer i kommentarsfälten kommer dessa att bemötas eller tas bort. Alla medlemmar informeras om att fotografering förekommer i verksamheten. Den som inte vill vara med på bild har rätt att slippa. Urvalet av bilder ska spegla alla deltagande grupper och alla aspekter av klubbens verksamhet på ett likvärdigt sätt. 
 • Resor – det är alltid två vuxna med vid resor med föreningen. 
 • Ledare övernattar tillsammans med barnen när det är övernattning. 
 • Klubben strävar efter att ha ett större antal tränare på sjön än vad som minimalt krävs för att upprätthålla sjösäkerheten, så att det finns kapacitet för individuellt omhändertagande och olika situationer som kan uppstå. Alla barn ska bli sedda. 

LEDARE

Att vara ledare och tränare är ett förtroendeuppdrag och ingen rättighet. Vi anlitar endast ledare som vi känner personligen. 

Alla föreningar som är medlemmar i Riksidrottsförbundet ska, i enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, begära att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.

UTBILDNINGSPLAN 

Utbildningsansvarig person i styrelsen kontrollerar årligen vilka utbildningar som funktionärerna har, stämmer av mot klubbens behov samt ser till att ledare går tillämpliga utbildningar arrangerade av Riksidrottsförbundet eller Seglarförbundet. 

Om du vill rapportera något

Vid en händelse som kan utvecklas till en kris har upptäckts, meddela ordförande eller annan representant i styrelsen. 

Kontaktuppgifter:

Sammankallande – Maria Nilsson, ordförande. Tel 070-318 48 37

Informationsansvarig – Johan Sjöberg, vice ordförande. Tel 070 5694 839

Utbildningsansvarig – Niklas Gustafsson. Tel 076-946 99 30

Nätverk

Föreningen har följande kontaktuppgifter om något oönskat sker:

SOS Alarm 112

Sakkunnig i barn- och ungdomsidrott 010-476 50 23; Email

Bris stödlinje för idrottsledare 077-44 000 42

Visselblåsartjänst

Idrottsombudsmannen 08-627 40 10

Polis 114 14, 112

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Ungdomsmottagningen 010-103 31 18

Tags :
Share This :

Bli medlem