Miljöpolicy

Samspelet med naturen är en av drivkrafterna inom segelsporten och många seglare har ett stort engagemang för miljöfrågor.

För att säkerställa att klubbens verksamhet bedrivs i enlighet med medlemmarnas och allmänhetens förväntningar bör klubbens aktiva ha eventuell miljöpåverkan i åtanke när verksamheten bedrivs. 

I samspel med miljön

Avfall återvinns i den utsträckning som är praktiskt möjlig. Klubben har inga kommunala sorteringskärl. Istället insamlas plast, glas, papper och metallförpackningar i backar i köket och forslas till en kommunal återvinningsanläggning. Förpackningar med pant läggs i en särskild behållare i köket.

Miljöfarligt avfall forslas till den kommunala återvinningscentralen på Tuddarp.

Båttoaletter får inte tömmas på området.

Biocidfärger får inte användas på området.

Försiktighet ska iakttas vid påfyllning av bränsle för att undvika spill.

Tags :
Share This :

Join Our Club